తులసి దళములచె - మాయామాళవగౌళ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో