రామ భక్తి - శుద్ధ బంగాళ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో