ఇంత చాలము - బేగడ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో