రామ రామ యనరాదా - సింధుభైరవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో