ఏ తీరుగనను - నాదనామ క్రియ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో