ఇక్ష్వాకు కులతిలక - యదుకుల కాంభోజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో