భజరే శ్రీరామం - వకుళాభరణం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో