ననుబ్రోవమని చెప్పవే - కల్యాణి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో