తారకమంత్రము - ధన్యాసి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో