రామనినున్ విన - శంకరాభరణం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో