శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - ఆలాపన - భైరవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో