రామ దైవమా - సురటి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో