ఎందునుంటివో - వాచస్పతి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో