విడెము సేయవె - ఖరహరప్రియ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో