ఖరహరప్రియ - రాగం తానం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో