కంజదళాయతాక్షి - కమల మనోహరి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో