పావని మధుర నిలయె - కల్యాణి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో