శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - నినువినా - తోడి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో