శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - ఎదుట - శంకరాభరణం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో