శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - ఇలలో ప్రణతార్తి - అఠాణా
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో