శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - శాంతము లేక - సామ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో