శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - విడజాలదురా - జనరంజని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో