శ్రీ మంచాల జగన్నాథ రావు - చలమేలరా - నాటకురంజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో