నీదు మూర్తిని - నటకురంజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో