హరిదాసులు - యమునా కల్యాణి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో