మానస సంచరరే - సామ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో