నీవే నన్ను - కాంభోజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో