వేణుగాన లోలుని గన - కేదారగౌళ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో