సరసిజనాభ సోదరి - నగ గాంధారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో