బాగాయెనయ్యా - చంద్రజ్యోతి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో