శ్రీ కొమాండూరి శేషాద్రి - వయోలిన్
కొమాండూరి అనంత శౌరి రాజన్ - వయోలిన్,
కొమాండూరి వెంకట కృష్ణ - వయోలిన్

"గోవర్ధన గిరీశం" - హిందోళం

డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో