శ్రీ కొమాండూరి శేషాద్రి - సుస్వరం - "దేవదేవం" - సింధుభైరవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో