శ్రీ కొమాండూరి శేషాద్రి - సుస్వరం - "ఎవరిమాట" - కాంభోజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో