శ్రీ కొమాండూరి శేషాద్రి - సుస్వరం - "అప్పరామభక్తి" - పంతువరాళి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో