శ్రీ కొమాండూరి శేషాద్రి - సుస్వరం - "సరసదళ" - సారమతి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో