శ్రీ కొమాండూరి శేషాద్రి - సుస్వరం - "జయ జయ" - నాట
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో