హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - తిల్లాన - బృందావని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో