హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - స్థిరత నహి నహి రే- కల్యాణి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో