హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - నానాటి బతుకు - రేవతి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో