హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - బారయ్య - శుభపంతువరాళి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో