హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - సంజలం టీరమ్మ - వలఝి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో