హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - పక్కాల నిలబడి - ఖరహరప్రియ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో