హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - దేవాదిదేవా - సునాదవినోదిని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో