హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - ఏమనీ నే నీ మహిమ - ముఖారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో