హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ - సుస్వరం - మహాగణపతిం - నాట
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో