గీతములల్లుదునా
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో