తెరతీయగ రాదా - గౌళిపంతు
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో