ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - హిందోళ రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో