ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - చక్కని - ఖరహరప్రియ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో