ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - చెలి నేనెట్లు - జావళి - కాపీ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో